Základní informace

 1. Věk hráčů musí být nad 15 let
 2. Povrch hřiště je umělá tráva 4. generace
 3. Hrací doba je 2×25 minut
 4. Hraje se v počtu 5+1, na soupisce může být maximálně 30 hráčů
 5. Přestup hráče mezi týmy je možný se souhlasem vedoucího pouze v zimní pauze a v létě je volný každý hráč (v létě je na každém hráči, se kterým týmem se domluví)
 6. Systém ligy je podzim-jaro
 7. Hracím dnem je neděle 09-17h
 8. OSMAKO spadá pod celorepublikovou asociaci AMFČR. Vítěz ligy a poháru postupují do republikového finále. Pokud bude vítěz ligy současně také vítězem poháru, bude nominován druhý finalista poháru. Pokud se v další sezóně založí 2. liga, tak se v této sezóně zachrání 14 týmů a poslední tři budou hrát 2. ligu.
 9. Po červené kartě má hráč stop jeden zápas nebo více, pokud takto rozhodne vedení soutěže. Po 4 žlutých kartách má hráč stop jeden zápas. Po 8 žlutých kartách má hráč stop 2 zápasy. Tyto tresty se nesčítají s pohárem !

Lukáš JalůvkaPrezident

1. Prezident zastupuje sdružení navenek. Prezident a viceprezident jednají za svaz samostatně.
2. Jedná jeho jménem.
3. Rozhoduje o běžných záležitostech sdružení, zodpovídá se Správní radě.
4. Je volen valnou hromadou na pětileté funkční období.
5. Má právo svolávat Správní radu, jednotlivé komise a oddělení svazu.

Lukáš Jalůvka – Předseda správní rady

 

 1. Funkční období je pětileté.
 2. Správní rada sdružení je složená ze tří členů. Volba člena Správní rady OSMAKO je platná, vysloví-li se pro ni nadpoloviční většina hlasujících.
 3. Správní rada si ze svých členů volí svého předsedu Správní rady.
 4. Radu svolává prezident sdružení nebo předseda Správní rady podle potřeby, nebo když to požádá alespoň třetina členů Správní rady.
 5. Správní rada především:
  a. aktualizuje a vydává stanovy sdružení, vydává interní dokumenty a rozhoduje o herních pravidlech, které však musí být v korespondenci s požadavky Asociace malého fotbalu České Republiky, ve kterém je sdružení začleněno a soutěžním řádě v rámci tohoto sdružení a dalších interních dokumentech
  b. rozhoduje o reprezentaci města Ostravy v malé kopané, počtu členů v Disciplinární komisi a počtu členů v dalších komisích a odděleních, spadajících pod toto sdružení. Stejně tak má právo zakládání a zrušení jednotlivých komisí a jednotlivých oddělení sdružení a volí členy do jednotlivých komisí a oddělení, vyjma těch, které volí valná hromada (viz bod VII., odst. 2 těchto stanov)
  c. má právo svolávat jednotlivé komise a oddělení OSMAKO.
  d. je odvolacím orgánem proti rozhodnutí disciplinární komise OSMAKO.
  e. rozhoduje o výši členského příspěvku, startovném pro soutěže, registračním poplatku hráče a případných dalších poplatcích
  f. rozhoduje o rozpočtu sdružení
 6. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně polovina jejich členů.
 7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.
 8. Správní rada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj minimálně polovina všech členů Správní rady. Při shodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady.
 9. Proti rozhodnutí SR OSMAKO se nedá odvolat. Je konečné.
 10. Člen SR OSMAKO není oprávněn hlasovat v případě, týká-li se odvolací řízení (na základě rozhodnutí disciplinární komise OSMAKO) přímo jeho klubu, kterého je členem nebo přímo jeho osoby.